Koniec przyjmowania zgłoszeń

Dziękujemy za udział w konkursie! Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone :-)
Skontaktujemy się z laureatami, a wszystkich zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród i wystawę pokonkursową już 26 czerwca w Parku Czechowickim w Ursusie.o konkursie

Ursus. Lubię to!

Ursus to dzielnica kontrastów. Z jednej strony stopniowo zanikający postindustrialny charakter, a z drugiej - nowoczesne osiedle mieszkalne, które z dnia na dzień zmienia swoje oblicze. To miejsce pełne zieleni, którą uzupełnia coraz lepsza infrastruktura. To wreszcie osiedle, na którym wielu z nas spędziło swoje dzieciństwo, lata młodości czy mieszka tam do dzisiaj.

 Chcąc wykorzystać ogromny potencjał dzielnicy zapraszamy do twórczego spojrzenia na Ursus oraz udziału w konkursie fotograficznym „Ursus. Lubię to!”.

Głównym celem konkursu jest sprowokowanie uczestników do podzielenia się artystyczną wizją dzielnicy. Chcemy również zebrać kolekcję wartościowych fotografii, których autorami będą mieszkańcy Ursusa i okolicy, warszawiacy i turyści. Jednym słowem - ma to być archiwum zdjęć tworzone zupełnie oddolnie i społecznie. Dla autorów najlepszych prac przewidziano cenne nagrody.

Konkurs zakończy wystawa pokonkursowa zorganizowana w Parku Czechowickim oraz prezentacja zdjęć na wystawie na terenie inwestycji firmy Robyg, przy ulicy Posag 7 Panien.

Na wydarzenie zaproszeni zostaną przedstawiciele władz dzielnicy, uczestnicy konkursu oraz mieszkańcy.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Każdy! Do udziału zapraszamy zarówno mieszkańców Ursusa, jak i innych dzielnic Warszawy, mieszkańców innych miejscowości, przyjezdnych i turystów. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie fotografii, której tematem będzie Ursus. Nie stawiamy również ograniczeń wiekowych. Jeżeli chcesz uczestniczyć w naszej zabawie - po prostu wyślij swoje prace opatrzone odpowiednim opisem.

Kategorie konkursowe

Konkurs obejmuje dwie kategorie

Pierwszą kategorią jest „Ursus przyszłości”, gdzie każdy uczestnik ma za zadanie przedstawić swoją artystyczną wizję dzielnicy. Liczymy, że biorący udział w konkursie prześlą fotografie miejsc pokazanych z niezwykłej i nieoczywistej perspektywy.

Druga nosi tytuł „Porównania - Ursus wczoraj i dziś”, gdzie zadaniem uczestników jest pokazanie starego zdjęcia Ursusa oraz wykonanie współczesnej fotografii tego samego miejsca. Dzięki takiej tematyce będzie możliwe pokazanie jak Ursus zmienił się na przestrzeni ostatnich lat.

Jak wziąć udział?

Aby przystąpić do konkursu należy przesłać swoje prace w wersji elektronicznej w rozmiarze 20x25 cm w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi w formacie jpg. Przesyłane pliki nie mogą być większe niż 20 mb. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia łącznie w obydwu kategoriach.

W przypadku kategorii „Porównania - Ursus wczoraj i dziś” prosimy, aby stare i nowe zdjęcie połączyć i przesłać w postaci jednego pliku.

Sposoby zgłaszania prac:

- za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie tutaj

- za pomocą poczty e-mail na adres zdjecia@lubieursus.pl

- pocztą tradycyjną lub osobiście do siedziby organizatora: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1 02-495 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Ursus. Lubię to!„

Prace można nadsyłać w terminie od 1 kwietnia do 10 czerwca 2016 roku (decyduje data nadania)..

wyniki konkursu

PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO URSUS. LUBIĘ TO!

W dniu 14 czerwca 2016 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Konkursu Fotograficznego „Ursus. Lubię to!”.

Organizatorem konkursu fotograficznego „Ursus. Lubię to!” był Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Celem wydarzenia było sprowokowanie mieszkańców oraz osoby odwiedzające Ursus do podzielenia się twórczą wizją dzielnicy. Ponadto intencją organizatora było stworzenie oddolnej i społecznej bazy zdjęć, która będzie mogła zostać wykorzystana do działań promocyjnych w przyszłości.

Komisja Konkursowa obradowała w składzie: Urszula Kierzkowska (burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy), Wiesław Krzemień (zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy), Kazimierz Sternik (zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy), Marcin Wolski (Marketing & PR manager ROBYG S.A.), Agnieszka Wall (rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy), Natalia Niewiadomska-Pasieka (naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji), Polina Gilburd (Akademia Fotografii), Piotr Margas (Foto Ursus) oraz Łukasz Prokop (Oneshot Design)

Do konkursu zgłosiło się 83 uczestników. Kryteriami oceny były: wartość dokumentacyjna i walory artystyczne zdjęcia, oraz innowacyjność i pomysłowość wykonanej pracy. W pierwszym etapie odrzucono prace niespełniające wymogów formalnych. W drugim etapie Komisja Konkursowa spośród wszystkich nadesłanych i spełniających kryteria formalne prace, wybrała 46 najlepszych zdjęć. Komisja Konkursowa przyznała główne nagrody następującym autorom prac:


I nagroda - Marcin Dębski
Zdjęcie o doskonałej kompozycji, niezwykle metaforyczne, ze świetnie dobranymi czasami, temperaturą barwową, silną symboliką oraz wyraźnym brakiem przypadkowości. Na pierwszy rut oka to zdjęcie stacji kolejowej, jednak biorąc pod uwagę szerszy kontekst - zmieniające się otoczenie stacji, fotografia ta pasuje do kategorii "Ursus przyszłości". Tzn. obecnie dookoła stacji budują się nowe osiedla oraz zaistniała już nowoczesna infrastruktura. Stacja PKP Ursus Północny przestała być jedynie stacją z której korzystali pracownicy ZPC Ursus. Obecnie to stacja dla mieszkańców okolicznych osiedli oraz klientów centrum handlowego. To wyraźna zmiana. Symbolem tejże jest tajemnicza postać w centralnym miejscu kadru.

II nagroda - Jan Mak
Zdjęcie niezwykle pomysłowe i o ogromnej wartości historycznej. Dobrze dobrana kompozycja, idealne dopasowanie starego zdjęcia do współczesnego pejzażu miejsca. Trudna na pierwszy rzut oka do sfotografowania ulica Kościuszki pokazuje tu swoje nowe oblicze oraz silne zmiany, jakie zaszły tam na przestrzeni ostatnich lat.

III nagroda - Marcin Otulak

To zdjęcie to rrównież pewien symbol. Odchodząca postindustrialna przeszłość w miejscu nowych inwestycji. Zdjęcie o niewątpliwych walorach artystycznych, ciekawym świetle i symetrycznej kompozycji. To hala, która odchodzi, a jej miejsce zajmie nowoczesna architektura.

Wyróżnienia otrzymały ponadto: Dominika Orzechowska i Aneta Chodorowska.

W wyniku głosowania na portalu www.facebook.com Nagrodę Publiczności zdobyła Dominika Orzechowska.


Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie, która zostanie wyeksponowana w Parku Czechowickim. Wręczenie nagród odbędzie się 25 czerwca 2016 r., podczas imprezy plenerowej „XXII Dni Ursusa, o godzinie 18.15.


1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Wyróżnienie publiczności

regulamin

 Regulamin konkursu fotograficznego „Ursus. Lubię to!”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „ Ursus. Lubię to! ”, zwanego dalej Konkursem, jest m.st. Warszawa - Dzielnica Ursus, z siedzibą przy pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa, zwana dalej Organizatorem.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział zarówno mieszkańcy Dzielnicy Ursus jak i osoby zamieszkałe poza Dzielnicą. Osoby niepełnoletnie muszą przesłać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Każdy, kto nadsyła na Konkurs prace wraz z wypełnionym formularzem zwany jest dalej Uczestnikiem.
 3. Celami Konkursu są:
  • zachęcenie Uczestników do poznawania Dzielnicy Ursus,
  • aktywizacja i budowanie lokalnej wspólnoty,
  • promocja Dzielnicy Ursus.

§ 2
Zasady uczestnictwa

 1. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani ich rodziny.
 3. Konkurs został podzielony na dwie kategorie:
  • „Ursus przyszłości”, gdzie każdy uczestnik ma za zadanie przedstawić swoją artystyczną wizję dzielnicy. Liczymy, że biorący udział w konkursie prześlą fotografie miejsc pokazanych z niezwykłej i nieoczywistej perspektywy.
  • „Porównania - Ursus wczoraj i dziś”, gdzie zadaniem uczestników jest pokazanie starego zdjęcia Ursusa oraz wykonanie współczesnej fotografii tego samego miejsca. Dzięki takiej tematyce będzie możliwe pokazanie jak Ursus zmienił się na przestrzeni ostatnich lat.
 4. Do Konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane dowolną techniką, zapisane w wersji cyfrowej, w formacie jpg w wielkości nie mniejszej niż 20x25 cm przy rozdzielczości 300 dpi oraz o rozmiarze nieprzekraczającym 20 mb.
 5. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 różne zdjęcia łącznie w obydwu kategoriach. W przypadku kategorii „Porównania - Ursus wczoraj i dziś” jako jedną pracę traktuje się dwa zdjęcia: stare i nowe.
 6. W przypadku zdjęć, na których znajdują się wyraźne i łatwe do rozpoznania postacie, Uczestnik deklaruje posiadanie zgody na upublicznianie wizerunku przedstawionych osób.
 7. Uczestnik zgłaszając zdjęcia w konkursie deklaruje, że jest ich autorem i posiada wszelkie prawa do wprowadzania zdjęć do obiegu publicznego.
 8. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie odbywa się poprzez przesłanie zdjęć za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie lubieursus.pl, meilowo na adres zdjecia@lubieursus.pl lub osobiście bądź pocztą do siedziby Organizatora.
 9. Zgłoszenie pracy inną drogą niż poprzez formularz internetowy wymaga załączenia:
  • imienia i nazwiska
  • danych kontaktowych: numeru telefonu, i adresu e-mail
  • oświadczenia o znajomości i akceptacji postanowień regulaminu
  • zgodę rodzica lub opiekuna (jeśli jest konieczna)
 10. O przyjęciu pracy do Konkursu decyduje data nadania

§ 3
Nagrody

Podczas posiedzenia Jury Konkursu wyłoni jedną, wspólną dla obu kategorii listę laureatów.

I nagroda -
Pełnoklatkowy aparat Canon 6D
II nagroda - Canon powershot x400 is
III nagroda - Plecak Lowepro DSLR Video Fastpack 150 AW

 1. Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione prace staną się częścią dwóch wystaw pokonkursowych - jedna z nich zostanie udostępniona publiczności w Parku Czechowickim, druga przy ulicy Gierdziejewskiego, na terenie inwestycji firmy Robyg.
 2. Należne podatki od wszystkich nagród pokrywa Organizator.
 3. W przypadku konieczności zmiany nagród z przyczyn niezależnych od Organizatora, zmiana ta nie może odbywać się ze szkodą dla Uczestników, a wartość zaproponowanych nagród nie może być niższa niż wyszczególnionych powyżej.

§ 4
Harmonogram konkursu

 1. Przyjmowanie prac: 1 kwietnia-10 czerwca 2016 roku
 2. Ocena prac i obrady jury: 10-14 czerwca
 3. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej: 15 czerwca
 4. Głosowanie publiczności na portalu facebook: 15-20 czerwca
 5. Wręczenie nagród podczas Dni Ursusa: 25 czerwca
 6. Odsłonięcie wystawy w Parku Czechowickim: 25 czerwca

§ 5
Komisja Konkursowa

 1. Oceny zgłoszeń i nagrody przyzna specjalnie do tego celu powołana Komisja Konkursowa.
 2. Postępowanie Komisji obejmuje w pierwszym etapie dopuszczenie zgłoszeń do Konkursu pod względem formalnym, a w etapie drugim oglądanie i ocenę prac.
 3. Zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę.
 4. Komisja oceniać będzie walory dokumentacyjne i artystyczne zdjęcia, oraz innowacyjności i pomysłowości wykonanej pracy.
 5. W szczególnych przypadkach Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
 6. W przypadku sytuacji spornych decyzję ostateczną podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej. Posiedzenia Komisji będą protokołowane.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
  1. Przyjmuje warunki niniejszego regulaminu, a także wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku utrwalonego w czasie wręczenia nagrody oraz na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu konkursowym na potrzeby przeprowadzenia konkursu przez m.st. Warszawa Dzielnicę Ursus. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
  2. Nadesłana praca została wykonana osobiście przez niego.
  3. Nadesłana praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz, że Uczestnik posiada zgody na wykorzystanie wizerunków utrwalonych na fotografiach osób;
 2. Z chwilą przekazania Organizatorowi konkursu zgłoszenia, będącego utworem w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie, uczestnik konkursu nieodpłatnie przenosi na Organizatora konkursu całość autorskich praw majątkowych do ustalonego utworu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i obejmuje pola eksploatacji w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, w tym wprowadzania do pamięci komputera, serwerów i systemów informatycznych – bez ograniczenia co do ilości egzemplarzy i wielkości nakładu,
  2. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w szczególności w sieciach komputerowych, internecie, TV, publikowanie w wydawnictwach książkowych i na stronach internetowych Organizatora,
  4. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
  5. udzielanie wszelkich zezwoleń i licencji na wykonywanie praw zależnych w stosunku do dzieła oraz w stosunku do opracowań powstałych na podstawie dzieła,
  6. dowolnego przekształcania i modyfikacji oryginału dzieła, niezależnie od techniki realizacji przekształceń i modyfikacji, w tym dokonywania wszelkich zmian i przeróbek zdjęć, jak również do wykorzystywania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami,
  7. zbywania oraz innego dysponowania prawem do oryginału dzieła oraz opracowaniami, według własnego uznania i potrzeb,
  8. wykorzystywania oryginału lub opracowań w celach promocyjnych
 3. w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami odszkodowawczymi do Organizatora, Uczestnik zrekompensuje Organizatorowi ewentualne koszty poniesione z tego tytułu;
 4. Wybrane prace zostaną opublikowane w Dzienniku Ursusa oraz w innych wydawnictwach i stronach internetowych Organizatora
 5. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące konkursu będą umieszczane na stronie lubieursus.pl
 6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie dotyczącym konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

dla mediów

Materiały do pobrania:

Logo konkursu: pdf jpg

plakat: pdf jpg

info: pdf


Konkurs fotograficzny: Ursus. Lubię
to!

Ursus to dzielnica kontrastów. Z jednej strony stopniowo zanikający postindustrialny charakter, a z drugiej - nowoczesne osiedle mieszkalne, które z dnia na dzień zmienia swoje oblicze. Chcąc wykorzystać ogromny potencjał dzielnicy zapraszamy do twórczego spojrzenia na Ursus oraz udziału w konkursie fotograficznym „Ursus. Lubię to!”.

Kategorie konkursowe

Pierwsza kategoria jest „Ursus przyszłości”, gdzie każdy uczestnik ma za zadanie przedstawić swoją artystyczną wizję dzielnicy.

Druga kategoria: „Porównania - Ursus wczoraj i dziś”, gdzie zadaniem uczestników jest pokazanie starego zdjęcia Ursusa oraz wykonanie współczesnej fotografii tego samego miejsca. Dzięki takiej tematyce będzie możliwe pokazanie jak Ursus zmienił się na przestrzeni ostatnich lat.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Każdy! Do udziału zapraszamy zarówno mieszkańców Ursusa, jak i innych dzielnic Warszawy, mieszkańców innych miejscowości, przyjezdnych i turystów. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie fotografii, której tematem będzie Ursus. Nie stawiamy również ograniczeń wiekowych. Jeżeli chcesz uczestniczyć w naszej zabawie - po prostu wyślij swoje prace!

Terminy:

1 kwietnia-10 czerwca 2016 roku

Nagrody

I nagroda - Pełnoklatkowy aparat Canon 6D (o wartości 5500 złotych)
II nagroda - Canon powershot x400 is (o wartości 650 złotych)
III nagroda - Plecak Lowepro DSLR Video Fastpack 150 AW (o wartości 250 zł)

Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione prace staną się częścią dwóch wystaw pokonkursowych.

Jak wziąć udział?

Zdjęcia można przesłać za pomocą formularza na stronie www.lubieursus.pl, meilowo na adres zdjecia@lubieursus.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby organizatora.

partnerzy

ORGANIZATOR
Urząd Dzielnicy Ursus

PATRONI MEDIALNI

RDC            Dziennik Ursusa             dCamera.pl

 

PARTNER


 • Budujemy w Polsce od 2000 roku
 • Dbamy o satysfakcję naszych klientów
 • Oferujemy ciekawą architekturę i wysokiej klasy materiały wykończeniowe
 • Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich
 • Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych
 

Zlokalizowanie naszej nowej inwestycji w Ursusie wynika z ogromnego potencjału dzielnicy. Obecnie przechodzi ona intensywną rewitalizację terenów miejskich, co w dłuższej perspektywie znacząco podniesie jej atrakcyjność. Podobnie jak w przypadku Miasteczka Wilanów, tak i w tej lokalizacji jesteśmy jednym z pierwszych deweloperów. Już teraz widać, że dzielnica zmienia się – pojawia się coraz więcej obiektów usługowych, parków czy miejsc do rekreacji. Z pewnością dla każdej osoby poszukującej spokojnego miejsca do życia przy jednoczesnym komforcie szybkiego dojazdu do pracy największą zaletą Ursusa jest niedaleka odległość do centrum miasta. Nasza oferta jest skierowana przede wszystkim do młodych, dynamicznych ludzi, a wszystkie mieszkania są objęte programem MdM”.

Stacja Nowy Ursus to nowoczesne osiedle, które powstaje przy ul. Posagu 7 Panien. W ramach inwestycji powstanie 136 lokali o powierzchni
od 28 m2 do 77m2. Planowany termin zakończenia prac I etapu to III kwartał 2017 roku.

BIURO SPRZEDAŻY:
02-495 Warszawa
ul. Posag 7 Panien
Tel. +48 22 185 59 95
ursus@robyg.com.pl
Poniedziałek-Piątek 10:00 – 18:00
Sobota 10:00 – 15:00

 

 

 

 

 

 


 

 

Showcases

Background Image